Kumardan kazanılan para ne yapılmalıdır?

Kumardan kazanılan para ne yapılmalıdır?

Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Amerikan Psikiyatri Derneği insanları kumar oynamaya yönelten birçok sebep olabileceğini belirtmektedir. Bu sebepler arasında en yaygın olanlar şöyle sıralanmaktadır. Kumardan kaynaklanarak ortaya çıkan borç eksik borç olarak hukukta karşılığını bulur. Eksik borç, mevcut bir borç ilişkisi bulunmasına rağmen borçlunun borcunu ifa etmeye zorlanamaması ancak borcunu yerine getirirse ifanın geçerli kabul edildiği özel bir borç türüdür. Eksik borçların en sık rastlanılan türleri ise kumar ve bahsegel mobil borçları, evlenme tellallığı, zamanaşımına uğrayan borçlar ve ahlaki görevler sonucunda doğan borçlar olarak ifade edilebilir. Kumar oynatmak, yarışmak değil, tahminde yanılıp yanılmamak demektir. Bunun için, oynayanlar arasında olduğu gibi, oynamayıp, yarışmayıp, yarışanlardan kazanacakları önceden tahmin edenler arasında da kumar olur. Hatta yalnız bir kişinin yaptığı işin başarılı olup olmayacağını, tahmin edenler arasında da olur. Kumar âile hayatında düzensizliklere, anlaşmazlıklara, ihmallere sebep olur. Kötülüğü yapmak haram olduğu gibi ona neden olmak da caiz değilidr. Bu açıdan böyle bir işe yardımcı olmak kişiyi sorumlu eder.

  • Yani taraflardan birisi,”Beni geçersen sana şu kadar vereceğim, fakat ben seni geçersem sen bana birşey verme.” der ve anlaşırlarsa, böyle bir iddia meşrudur.
  • Kumar ve bahis oynanması halinde uygulanan cezalardan önceki yazımızda (Bkz.ilgili yazımız…) bahsetmiştik.
  • Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.
  • Ancak bu haram kılma, bizzat ifadenin kendi kelimesinden açıkça anlaşılan bir haram kılma olmazdı; aklına güvenerek zararlarını sınırlayıp ve yararlarından istifade edeceğini zannedenler bulunabilirdi.

Ayrıca, İslam dini kumarı, sadece oynayan kişilerin değil, kumar oynatmak isteyenlerin de sorumlu olduğunu belirtir. Bu nedenle, kumarhane veya kumar oynatılan yerler açmak, bu tür yerlerde çalışmak veya kumar oynatmak yasaktır. İslam’da emir ve yasaklarla ilgili hükümler, değişik zamanlarda söz konusu olmuştur. Daha ortaya konmamış bir emrin yerine getirilmesi düşünülmediği gibi, bir yasaktan da kaçınılması söz konusu değildir. İşte bahse/iddaya girme konusu da Medine’de yasaklanmış bir hükümdür. Ebu Bekir hicretten yaklaşık beş-altı yıl önce bu bahse / iddaya girmiştir ki, o zaman bu iş daha yasaklanmamıştı.

Çünkü kumar haramdır, kumarla yenen bir lokma da ateştir. Harbe ve ilme yarayan mubah yarışların, hayır, yardım işlerinin ve diğer mekruh oyunların çoğu, kumar veya başka haramların karışmaları sebebi ile haram olmaktadır. Allah İslam dinindeki olumlu-olumsuz emir ve yasakların hepsini önceden biliyordu. Buna rağmen, onları belli zamanlarda söz konusu etmiştir. Örneğin, namazı bi’setin on ikinci yılında, orucu hicretin ikinci yılında farz kılmıştır. Faizi ve kan davalarını ancak Veda hutbesinde yasaklamıştır… Boş yere geçen her ânın pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Çünkü insanın vakti dünyanın ömrüne nisbetle çok az ve kısadır. Bu bakımdan, tek bir saniyesi dahi altından daha kıymetli olan zamanın, ebedî hayata nur ve ışık tutacak meşguliyetlerle geçmesi gerekir. Bunun için, mü’minin ibadeti ve işi bir hayır üzere olduğu gibi, geriye kalan zamanı da mânâsız olmamalı, meşru dairede yaşanmalıdır. Tâ ki, bir taraftan kazanırken, diğer yandan kaybetmiş olmasın.

Fakat İslâm’ın meşru kıldığı bazı oyun ve eğlenceler de bugün bazı uygulamalarla helâl dairenin dışına taşılmıştır. Meselâ, güreş, yarış ve yüzmede, başkalarına gösterilmesi haram olan yerlerin açılması gibi. Bunun için, mü’minin ibadeti ve işi bir hayır üzere olduğu gibi, geriye kalan zamanı da manasız olmamalı, meşru dairede yaşanmalıdır. Şu halde yararları gerçek ve sağlam bir yarar değildir. O gelip geçici mizaç kuvveti, sağlığı bozar; kazanılan malın hayrı olmaz, bir kâr yüz zarar getirir. Kısacası neşe ve lezzetleri kişisel ve gelip geçici olduğu halde; zararları, ortaya çıkardıkları kötü sonuçlar, hem kişisel ve sosyaldir, hem bedensel ve hem de ahlâkidir.

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir. Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylıbilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için ÖnBaşvuru Formu’nu doldurmanız yeterlidir. Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir. Programı başarıyla tamamlayanlar Kamu Hukuku alanında “Yüksek Lisans Derecesi” (Master of Laws (LL.M.)) almaya hak kazanmaktadır. Yeşilay, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey Özel Danışmanlık Statüsüne sahiptir. Kumar ve bahis borçları, eksik borç niteliği gereğince borçlunun borcu ifa etmeye zorlanamadığı bir borç türüdür. Borçlu borcunu ödemediği takdirde, alacak konusunda dava açılamaz ve icra takibi yapılamaz.

İslam dininde kumarın haram olduğu açıkça belirtilmiştir. Kumar oynamak, büyük günahlardan biridir ve diğer günahlarla birlikte cezalandırılır. İslam dininde, kumarın yanı sıra diğer haram aktiviteler de bulunmaktadır ve bunlar, insanların hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. İslam dininde kumarın haram kabul edilmesinin farklı sebepleri bulunmaktadır. Kumarın toplum ve bireyler üzerindeki olumsuz etkileri, haksız kazanç sağlaması ve bağımlılık yapması gibi nedenler, İslam’ın kumarı haram kabul etmesine yol açmıştır. Ayrıca, kumar oynamak insanları bağımlı hale getirir.

Zar ve tahmine dayanan oyunların oynanması caiz görülmemiştir. Karşılıklı bir iddialaşma olmadığı için, bu şekilde oynamak haram değildir. “Bir yarış tertipliyorum, başaranlara şu kadar ödül vereceğim, başaramayanlardan ise bir şey istemiyorum.” derse; yarışı kazananlar verileni alabilirler. Bu da meşru bir yarış olur, faydalı bir teşvik manasına gelen bir hizmet sayılabilir. Çünkü yarışı kazananlara veriyor, kazanamayanlardan ise bir şey almıyor; üçüncü sahsın ikramı oluyor. Başvuru değerlendirmesi; lisans not ortalaması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu ve giriş sınavı temel alınarak yapılacaktır. Ağırlıklı Not Ortalamasının asgari 2.75 aranır.

Dinin bu yasağının iyi anlaşılabilmesi, hem kumar yasağının dayandığı gerekçelerin bilinmesiyle hem de kumarın yapısal analizinin yapılıp onun benzeri işlemlerden farkının belirlenmesiyle mümkün olur. Elde edilen gelirin hayra harcanması veya tertipleyenler tarafından kamu yararına pay aktarımı yapılması bunların dinî hükmünü değiştirmez. Birincisinde şansa veya bilinmez bir sonuca bağlanmış karşılıklı olarak kazanma ve kaybetme söz konusu iken ikincisinde katılımcıların dışındaki bir şahıs veya kurum tarafından yapılmış teşvik amaçlı bir ödüllendirme söz konusudur. Bazı çeşitleri sınırlı bir beceri ve ustalık içerse de kumar, esas itibariyle şans ve tesadüfe bağlı olarak kazanç elde etme veya kaybetme oyunudur. Önceden belirsiz bir sonuca eşit oranda ümit bağlayanlardan toplanan mal bu yolla bir veya birkaç kişiye aktarılmış olmaktadır. İslâm’da hem helâl kazancın korunması ve haksız yoldan mal kazanmanın önlenmesi, hem de ekonomik imkânların mümkün olduğunca toplumun geniş katmanlarına dağıtılması temel ilkelerden biridir. Başkalarının mallarını meşrû olmayan yollarla almak ve yemek haramdır. Kur’an’ın, “Mallarınızı aranızda boş ve haksız (bâtıl) yollarla yemeyin, ancak karşılıklı rızâya, gönül hoşluğuna dayalı bir ticaret sonucunda yiyin” (en-Nisâ 4/29) meâlindeki âyeti de bu ilkeyi ifade eder. Bir başka âyette servetin sadece zenginler arasında dolaşmasının olumsuzluğuna dikkat çekilmiştir (el-Haşr 59/7). Meşrû yollarla yapılmadıktan sonra kumarda olduğu gibi tarafların göstermelik rızâları kumarla elde edilen malı helâl duruma getirmez. Aslında kaybeden taraf verdiğine razı görünse bile gerçekte içinde rızâ değil sadece derin bir teessür ve pişmanlık, tekrar şansını deneyerek kazanma, hiç olmazsa kaybını telâfi etme hırsı vardır. Bu sebeple de kumar, oynayanlar arasında gizli bir kin ve düşmanlık doğurur.